Regulamin

Regulamin wypożyczalni

 1. Warunkiem uczestnictwa w spływie kajakowym jest zapoznanie się z jego regulaminem oraz podporządkowanie się decyzjom organizatora.
 2. Sprzęt z wypożyczalni kajaków  KAYAK-KING  jest jej własnością.
 3. Wypożyczalnia udostępnia i wypożycza sprzęt. Nie organizuje spływów. Organizatorem jest osoba wypożyczająca kajak i robi to na własną odpowiedzialność.
 4. Za wypożyczony sprzęt pobierana jest opłata zgodnie z cennikiem znajdującym się na stronie KAYAK-KING. 
 5. Wypożyczenie sprzętu odbywa się  po wcześniejszym okazaniu dokumentu tożsamości np. dowód osobisty, prawo jazdy itp.
 6. Uczestnicy spływu są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa wodnego, ochrony przyrody oraz karty turysty.
 7. Sprzęt nie zostanie wydany jeśli:

– osoba będzie pod wpływem alkoholu czy innych środków odurzających

– osoba będzie osobą niepełnoletnią.

 • KAYAK-KING   wypożycza sprzęt po zawarciu umowy pisemnej lub ustnej o odpowiedzialności materialnej i wpłaceniu należności. Po zawarciu umowy za wypożyczony sprzęt pełną odpowiedzialność materialną ponosi osoba Wypożyczająca.
 • Osoba wypożyczająca ma obowiązek sprawdzić stan wypożyczanego sprzętu i powiadomić o ewentualnych uwagach dotyczących sprzętu. Obowiązkowym wyposażeniem są kamizelki asekuracyjne, które osoba wynajmująca musi używać zgodnie z ich przeznaczeniem i przestrzegać zasady bezpieczeństwa.
 • Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się w bazie KAYAK-KING   lub w miejscu wcześniej ustalonym.
 • Sprzęt zwracany do wypożyczalni powinien być w takim samym stanie jak w chwili wypożyczenia.
 • Za sprzęt nie zwrócony w terminie KAYAK-KING może pobrać podwojoną opłatę dobowej należności za wypożyczenie.
 • Osoby nieletnie płyną tylko pod opieką osób pełnoletnich, które za nie ponoszą pełną odpowiedzialność.
 • KAYAK-KING   nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakim mogłyby ulec pozostawione na jej terenie pojazdy(samochód, motor,quad), a w szczególności za kradzieże, uszkodzenia, dewastacje.
 • KAYAK-KING   nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia, śmierci uczestników spływu.
 • KAYAK-KING   nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie się wypożyczających na spływie, a w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać, na rzecz innych osób, firm czy posesji.
 • W przypadku odwołania spływu z winy organizatora uczestnikowi przysługuje zwrot dokonanej wpłaty za spływ.
 • 17.  Osoba wypożyczająca zobowiązana jest do stosowania się do poleceń wydawanych przez KAYAK-KING  oraz służb do tego uprawnionych.
 • 18.  Osoba wypożyczająca sprzęt ponosi winę za uszkodzenia wynikające z nieodpowiedniego korzystania ze sprzętu , a także pokrywa koszty związane za naprawę sprzętu, utratę (kradzież). Osoba ta zwraca jego równowartość w pełnej wysokości  za nowy sprzęt.
 • Wszystkie sprawy sporne będą rozwiązywane polubownie, a w przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy dla wypożyczalni KAYAK-KING.
 • Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wniesionych opłat w przypadku złożenia rezygnacji ze spływu.
 • Uczestnicy wyrażają zgodę na fotografowanie spływu. Zdjęcia mogą być wykorzystywane do celów promocyjnych spływu.